Google-yň meniň iş sanawymyň togtadylmagyna näme sebäp boldy? - Semaltdan SEO maslahatlary


“Google My Business” profiliňiz ýok bolsa, birini almagyňyzy maslahat berýäris. Google My Business, Google-yň platformalarynda kärhanalara we guramalara barlygyny dolandyrmak üçin Google tarapyndan üpjün edilýän mugt gural. Bu, olaryň işlerine we Google Kartalardaky ýerleşişine täzelenen syn.

Geçen ýyl Google My Business-ymyzy we guramalara we kärhanalara halka has elýeterli bolmagyna nähili kömek edýändigini aýdypdyk. Kompaniýalara işiňizi tapmagy, işiňizi öwrenmegi has aňsatlaşdyrýar we bu işiňiz üçin tassyklama görnüşi bolup hyzmat edýär.

Şeýle-de bolsa, bu makala eýýäm profiline eýe bolan, ýöne Google My Business (GMB) profiliniň henizem ygtybarlydygyna ýa-da ýokdugyna gyzyklanýan kärhanalar üçin. Şol kategoriýa girseňiz, GMO-laryň togtadylmagynyň umumy sebäpleriniň sanawy bar. GMB-iňiziň Google-yň gazaby bilen hiç wagt ýüzbe-ýüz bolmazlygy üçin ýol görkeziji hökmünde ulanýarys.

Google näme üçin meniň işim beýle möhüm?

Businesseserli kärhanalaryň köpüsi esasy onlaýn marketing gurallarynyň biri hökmünde GMB-e bil baglaýarlar. Aslynda, ýerli kompaniýalaryň köpüsi GMB-ni ýeke-täk internet marketing guraly hökmünde ulanýarlar. Indi size muny etmegi maslahat bermeýäris, sebäbi töwekgelçilikli we akylly däl. Şeýle-de bolsa, mahabatyň beýleki görnüşlerini maliýeleşdirmek üçin ýeterlik serişdesi bolmadyk ýerli kärhanalaryň köpüsi GMB guralyndan peýdalanmalydyr.

Olaryň ýüzbe-ýüz bolýan töwekgelçiligi, Google My Business bilen baglanyşykly meselelere girenlerinde, ýeke-täk marketing usulyny ýitirmeklerinden ybaratdyr. Gynansak-da, bu hadysa adaty bir zat, sebäbi bu kiçi kärhanalar GMB sanawyny dolandyrmak üçin hünärmenlere ýeterlik däl. Aladasyz, olar işinden aýrylýar.

Bu kärhanalar üçin GMO-lar mahabatyň ýeke-täk görnüşi we şonuň üçin gaty täsirli. GMO-lar ýerli ýerleşişini, synlaryny, Biz hakda düşündirişleri we hödürlenýän hyzmatlary alyp barýandyklary üçin, býudjet üçin amatly gural.

Şeýlelik bilen, “Google My Business” togtadylmagy bilen, profiliňiz Google gözleginde ýa-da Kartalarda görünmegini bes edýär, ýa-da sanawyňyz tassyklanmaýar, üýtgeşme girizip ýa-da profiliňizi dolandyryp bilmersiňiz. Işiň togtadylmagyny üpjün edip biljek sebäpleri tapmagyňyz näme üçin Google-yň hasap eýelerine hasaplarynyň näme üçin togtadylýandygyny aýtmazlygydyr. Gatnaşyk düzgünleri barada bilimsiz täze doglan çagalar we telekeçiler, soň togtadylmagyna sebäp bolan nädogry iş eden bolmagy mümkin diýip çaklaýarlar.

Bu makalada, GMB sanawlarynyň togtadylmagynyň we onuň bolup geçmeginiň öňüni nädip alyp biljekdigiňiziň iň köp ýaýran sebäplerini gözden geçireris. Semalt SEO we web dolandyryş kompaniýasy bolup, traffigi gazanmak we öwürmek isleýän iň kiçi kärhanalar üçin hem döredildi. Hemmämiziň elýeterli bolmagymyzy üpjün etmek üçin, barlamaly býudjet üçin amatly paketleri işledýäris.

Google we olaryň ýörite gurallary bilen işleşende haýsydyr bir ýolbelet almagyňyz möhümdir. Kömege mätäç wagtyňyz elmydama bize gelip bilersiňiz.

Google My Business profilimiň togtadylmagynyň umumy sebäpleri näme?

Indi iň soňky isleýän zadyňyz, bir owadan säher oýanmak we Google-dan hasabyňyzyň togtadylandygy barada e-poçta habary almak. Iň gowusy, kofäňiziň tagamyny zaýalap biljekdigine ynanyň. Profiliňize üns bermeseňiz, sanawyňyzyň togtadylýandygyny duýmazdan ozal günler, hepdeler ýa-da aýlar geçip biler.

Meseleleri ösdürmäge ýa-da ýaýratmaga mümkinçilik almazdan ozal çözmäge ynanýarys. Şol sebäpli işjeň çemeleşmäni ulanýarys we iş sanawlarynyň köpüsiniň togtadylmagynyň umumy sebäplerini öwrenýäris. Bu bilim bilen, Google Business sanawlarynyň togtadylmagynyň ähtimal sebäplerini bilýäris we olardan gaça durup bileris.

Baglanyşyksyzlyklary çözüň

GMB togtadylmagynyň iň köp ýaýran sebäplerinden biri. Bu siz bolup biler:
 • UPS dükanyna ýakyn salgyňyz bar.
 • PO Box ýa-da wirtual ofis/paýlaşylan iş meýdany ýa-da UPS guty adresi ulananyňyzda.
 • Şol bir ýer/salgy üçin birnäçe GMB sanawy bar bolsa.
 • Binada işleýän bir iş üçin sanawyňyz bar bolsa, size eýe bolmaz.
 • Locationerleşişiniň üýtgemegi netijesinde hereketiň togtadylmagy. Wirtual/umumy ofisden täze ofis ýerleşýän ýerine çenli bolup biler.
 • Hyzmat meýdany biznesi GMB sanawynda ýaşaýyş salgysyny görkezýän bolsa.
 • Anotherene bir mesele, kärhanalar wirtual ofislerini ýa-da iş ýerlerini beýleki kärhanalara kärendesine alanda.
Şol kompaniýa ýerine ýetiriji ýa-da ýörite ofisi aýratyn ulanmak üçin kärendesine almasa, wirtual ofis salgysynyň ulanylyp bilinmejekdigini bellemelidiris. Şeýle ýagdaýlarda, işde şeýle hem bolmaly:
 • Ofisiň gapysynyň daşynda we ofisiň ýa-da lobbi meýdançasynyň içinde hemişelik bellik goragçysy.
 • Olaryň özboluşly toplum nomeri bolmaly.
 • Kärhana ofis binasynyň katalogynda görkezilmeli we kostýum belgisini götermeli.
 • Iş wagtynda işgärlerinde ofisde bolmaly.
Wirtual ofis salgysyny ulanýan bolsaňyz we işden çykarylsaňyz, synap görmeli zatlaryň sanawy:
 • Täze ýörite ofis tapyň. Bu wagta çenli iň gowy we ygtybarly çykalga.
 • Mümkin bolsa, wirtual ofis ýerinde ýörite ofis kärendesine alyp bilersiňiz.
Gaýtadan dikeltmek haýyşyny tabşyranyňyzda, kärende şertnamasynyň göçürmesini, şol sanda wideo we suratlary görkezmek bilen, ýörite ofis kärendäňiziň subutnamasyny beriň:
 • Özüňiziň binanyňyza gireniňizde.
 • Iş adyňyz we toplum belgiňiz bilen ofis katalogy.
 • Bellikli ýörite ofis gapyňyz.
 • Ofis kabulhanasynyň içindäki iş belgisi.

Google My Business birbada gaty köp profil redaktirlemegi üçin togtadyldy

GMB profiliňizi açanyňyzdan kän wagt geçmän düşünjek zadyňyz, üstünde işlemek kynçylyk bolup biler. Hakykatdanam ýerine ýetirilenden has aňsat. Käwagt profiliňize birbada üýtgeşmeler girizmek, togtadylmagyna sebäp bolup biler.

Hakykat munuň näme üçin bolup geçýändigine hiç kim düşünenok, ýöne Google bu täzelenmeleriň käbirini şübheli hasaplaýan bolmagy mümkin. Şol sebäpli, köplenç bir ýa-da iki gezek bir gezek üýtgeşikliklerden doly eliňizi etmegi maslahat berýäris. Soňra başga bir üýtgeşme etmezden 30 minut töweregi garaşarsyňyz. Bir wagtyň özünde gaty köp üýtgeşme girizmek, togtatmak howpuna laýyk däl.

Algos, Flukes, Bugs we Google Sweeps

Käwagt erbet zatlar bolýar. GMB hasaplary, Google-yň algoritmlerindäki kemçilikler ýa-da hiç hili sebäpsiz togtadyldy.

Google käbir hasaplaryň togtadylmagyna sebäp bolup biljek GMB dolandyryş panelinde ownuk üýtgeşmeler girizip biler. Spam kärhanalary ýa-da önümçilik ulgamlaryny arassalamak üçin arassaçylyk edip bilerler, kanuny bolsaňyzam şowsuz bolup bilersiňiz.

Hasabyňyzda şeýle ýagdaý ýüze çyksa, Google My Business görkezmelerini üns bilen okap, ýerine ýetirýändigiňize göz ýetirip bilersiňiz. Ondan soň, dikeltmek haýyşyny dolduryp, Google-dan jogap almak üçin takmynan 72 sagat garaşyp bilersiňiz.

Onlaýn onlaýn kärhanalar

Munuň hiç hili netijesi ýok ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne Google My Business sanawy ýerli kärhanalara kömek etmek üçin döredildi. Netijede, onlaýn işewürler “Google My Business” sanawyna girip bilmeýärler. Şonuň üçin GMB profilini döreden bolsaňyz we ol togtadylan bolsa, nädogry edeniňizi beýni hüjüminden gorkmaň.

Google My Business TOS-ny bozmak

Beýleki hyzmatlaryň köpüsinde bolşy ýaly, Google-yň hyzmat şertlerini bozmak, hasabyňyzy togtatmagyň bir usulydyr. Google-yň meniň iş şertlerim hemmeler üçin görkezmelerdir. Soňky wakalardan habarly bolmak üçin bu görkezmeleri aýda azyndan bir gezek barlamak akyllydyr.

Käwagt bu görkezmeler kyn we düşnüksiz bolup, hünärmenleri bulaşdyrýan dürli düşündirişlere sezewar bolýar. Şeýle-de bolsa, näçe köp bilseňiz, şonça-da gowy, şonuň üçinem ony okamaga synanyşyň we düşünmeýän ýerleriňizde sorag berip bilersiňiz.

NB: bular hasabyňyzyň togtadylmagynyň diňe birnäçe sebäbi. Şeýle-de bolsa, GMB sanawlarynyň togtadylmagynyň başga-da köp sebäpleri bar. Sanawyňyzyň Google-yň gözleg motorynda indi näme üçin görünmeýändigini bilmek üçin ýokardaky ähli meseleleri düzedip görüň. Hiç zat üýtgemese, profiliňizi gözden geçirmek üçin Semalt bilen habarlaşyň.

Netije

GMB profiliňiz möhüm internet marketing aktiwidir. Bu umumy tagallalary togtatmazdan ozal aktiw bolmak, düşünmek we düzeltmek has gowudyr. Bu meseleler boýunça gowy gözlenen we jikme-jik gollanmalar berdik we eger şeýle bolan bolsa olary nädip düzedip boljakdygyny. Eger-de siz henizem ýapyşan bolsaňyz, elmydama gelip bilersiňiz Semalt kömek üçin

Müşderi hyzmat ediş toparymyz jaňyňyzy saýlamakdan ýa-da habarlaryňyza jogap bermekden çekinmeýän hünärmenlerden ybarat. Şeýle hem, bu mowzuk bilen baglanyşykly islendik gözlegiňize ýa-da başga SEO/Web Dolandyryş meselelerine jogap berip bileris.

send email